Planowanie i Budżetowanie

Każda firma podejmuje działania związane z realizacją strategii. To mogą być rutynowe działania jak i nowe inicjatywy. Niektóre z nich należą do kategorii „must be”, a inne „nice to have”. Ważne jest, aby na etapie planowania rocznego jak i potem miesięcznych/ kwartalnych prognoz móc szybko analizować różne scenariusze i widzieć wpływ poszczególnych działań na wyniki finansowe. W tradycyjnym planowaniu z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych jest niezwykle trudno zarządzać różnymi wariantami planistycznymi.

W naszym autorskim rozwiązaniu – systemie EURECA , który usprawnia procesy controllingowe nie ma takich ograniczeń – wersja budżetu (scenariusz, wariant) jest jednym z wymiarów, który zawsze automatycznie tworzy się przy założeniu każdego planu i budżetu. Ciekawą funkcjonalnością jest również możliwość wprowadzania komentarzy na etapie planowania i budżetowania, które następnie są dostępne w analizach wielowymiarowych.

Przykłady zastosowania: planowanie sprzedaży wg handlowców, klientów, grup produktowych i produktów.

Budżetowanie

Interface do planowania

W systemie Eureca można pracować w trzech interfejsach (aplikacja desktop, przeglądarka internetowa, skoroszyty Excel) wprowadzając dane metodami od dołu (bottom-up), od góry (top-down) i przyrostowo.

Bez względu na tryb pracy dane pobierane i zapisywane są automatycznie do bazy systemu EURECA. Poprawia to wydajność pracy i eliminuje ryzyko błędów przy klasycznym budżetowaniu z wykorzystaniem Excela.

Budżetowanie

W systemie Eureca można zbudować dowolny model budżetowy, dopasowany do strategii przedsiębiorstwa i potrzeb zarządczych, a nie wyłącznie do tego jak wyglądają dane ewidencyjne. To podejście jest inne wobec tego jakie najczęściej jest prezentowane w modułach systemu ERP, gdzie struktura budżetu wynika ze struktury bazy danych.

Model budżetowy

Wybrany model budżetowy może wspierajać zarówno klasyczne jak i nowoczesne budżetowanie, w ujęciu:

  • wielowymiarowym (dzięki temu możemy np. zarządzać budżetem sprzedaży jednocześnie w podziale na segmenty rynku, regiony geograficzne, grupy asortymentowe, zaś kosztów – według miejsc powstawania, rodzajów, procesów, projektów itd.)
  • wielomiarowym (dzięki temu możemy jednocześnie planować i obserwować wiele miar dla jednego zjawiska – np. ilości, wartości, ceny jednostkowe etc.)
  • wielookresowym (dzięki temu nie jesteśmy ograniczeni rocznym okresem księgowym, możemy zarządzać np. budżetami projektów trwających od listopada do kwietnia lub inwestycji trwających np. 27 miesięcy)

Budżety tworzone są więc w dowolnych wymiarach (np. MPK, koszt rodzajowy, projekt, region, oddział, handlowiec, produkt, pozycja sprawozdania finansowego) i opisywane są dowolnymi miarami (np. wartość, koszt jednostkowy, stawka, cena, ilość). Model budżetowy jest zintegrowany z modelem planistycznym, dzięki czemu system wspomaga na etapie planowania celów, poprzez działania, budżety cząstkowe aż do budżetu całościowego. Model planistyczno-budżetowy może zakończyć się sprawozdaniami finansowymi i wskaźnikami, zarówno dla jednej spółki jak i całej grupy (sprawozdania skonsolidowane) w wielu różnych walutach.

Przykładowe ekrany budżetowe

Dane budżetowe

Wdrażamy narzędzie, które oferuje rozbudowaną prezentację danych dla Użytkowników – oprócz typowych informacji o planach/ realizacji/ odchyleniach okresowych i narastających, system prezentuje też takie wielkości, jak miedzy innymi:

  • stopień realizacji budżetu – okresowo i narastająco
  • dynamikę wykonania – okresowo i rocznie
  • wykonanie roku ubiegłego
  • cel budżetowy i odchylenie od tegoż celu.

Wszystkie te dane budżetowe mogą być następnie wykorzystywane w procesie analiz i raportowaniu w celu dokonania rewizji budżetowych.

Nowoczesne budżetowanie w przedsiębiorstwie

Zobacz nagranie webinarium aby dowiedzieć się:

  • jak usprawnić przygotowanie budżetu?
  • jak połączyć budżetowanie z prognozowaniem i raportowaniem zarządczym?
  • zobaczyć żywy system i poznać różne metody implementacji.