Uczelnie Wyższe

Budowa modelu controllingowego w realiach Wyższej Uczelni nie jest prosta – trzeba uwzględnić m.in.:

 • Wiele różnych źródeł finansowania uczelni i konieczność rozliczenia każdego z nich osobno (wpływy z czesnego, granty, dotacje, projekty UE, projekty komercyjne itp.)
 • Wiele jednostek posiadających swoje budżety cząstkowe (instytuty, wydziały, działy operacyjne)
 • Zróżnicowaną ofertę wielu kierunków i stopni studiów oraz studiów podyplomowych
 • Podział obszarów działalności Uczelni na dydaktykę, badania, komercjalizację nauki, administrację

Nie mniej istotne są takie potrzeby, jak:

 • Kalkulacja kosztów kształcenia studentów na poszczególnych kierunkach/ rodzajach studiów/ wydziałach
 • Rozliczenie grantów i projektów badawczych
 • Możliwość sprawnego planowania i zarządzania budżetem Uczelni, składającym się z kilkudziesięciu budżetów cząstkowych

Systemy informatyczne w Uczelniach wyższych najczęściej nie są jednorodne, składają się z wielu modułów / systemów, tworzonych przez różnych dostawców.

Zwykle ewidencja obejmuje:

 • Finanse i Księgowość
 • Kadry i Płace
 • Środki Trwałe
 • Gospodarkę Materiałową
 • Ewidencję Studentów/ Dziekanat
 • Inne dedykowane systemy ewidencyjne

Sprawne zarządzanie Uczelnią wymaga nałożenia na siebie danych z tych wszystkich obszarów – zarówno analizy, jak i planowanie wielkości finansowych, jak też niefinansowych (np. liczby studentów, pracowników, godzin zajęć, zasobów lokalowych itp.).

Zobacz wideo pt. “Jak zwiększyć efektywność Wyższej Uczelni”

Co istotne, budżet Uczelni składa się z wielu budżetów cząstkowych, zarządzanych przez poszczególnych dysponentów (np. katedry, instytuty, działy administracyjne, dziekanaty itp.) – „sklejanie” go z wielu budżetów cząstkowych jest bardzo kłopotliwe.


Dzięki wdrożeniu Platformy EURECA można między innymi:

 • Na bieżąco monitorować rentowność każdego wydziału i kierunku z dokładnością do poszczególnych składowych – zarówno globalnie, jak też w przeliczeniu na 1 studenta.
 • Usprawnić zarządzanie budżetami w kontekście struktury organizacyjnej i geograficznej, Projektów, Produktów, Źródeł Finansowania etc.
 • Uzyskać możliwość analizy kosztów osobowych według poszczególnych typów zatrudnienia i składników płacowych, a także według rozliczenia na poszczególne kierunki studiów.
 • Na bieżąco monitorować rachunki marż pokrycia poszczególnych jednostek, uwzględniające:
 1. poszczególne rodzaje przychodów/ źródeł finansowania,
 2. koszty osobowe i nieosobowe dydaktyki,
 3. koszty osobowe i nieosobowe działalności naukowej,
 4. oraz pozostałe składniki kosztów – dzięki temu Uczelnia ma możliwość monitorowania efektywności ekonomicznej tych jednostek
 • Stworzyć warunki do  usprawnienia rozliczania projektów UE
 • Stworzyć warunki do  usprawnienia rozliczania grantów na badania i dotacji, z podziałem na instytucje finansujące i rodzaje projektów

Wszystkie te informacje dostępne są w trybie „samoobsługowym” dla poszczególnych zainteresowanych, na bieżąco wiadomo:  jaki jest budżet, jakie jego wykorzystanie (i co się na nie złożyło), ile środków pozostało do wykorzystania w jakim czasie. To niesłychanie usprawnia zarządzanie finansami Uczelni.

Rzecz jasna, wszystkie te informacje poparte są automatycznie generowanymi raportami, dotyczącymi standardowej analizy przedsiębiorstwa (takimi, jak m.in. Bilans, RZiS, wiekowanie należności, analiza wskaźnikowa, czy wyliczenie kapitału pracującego)

Cały proces weryfikacji danych i  raportowania możemy dzięki temu zautomatyzować, dzięki czemu pracochłonność tych zadań spada o 80%.

Pobierz ulotkę, aby poznać efekty wdrożenia platformy EURECA w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie