Paczka “Sprawozdania finansowe i analiza wskaźnikowa”

Każde przedsiębiorstwo chcąc prowadzić działalność opartą na optymalnie podjętych decyzjach powinno, co pewien okres czasu badać i sprawdzać swoje dotychczasowe kierunki myślenia i działania. Każda zła decyzja skutkuje nie zawsze od razu klęską finansową, ale może uruchomić nieodwracalny proces recesji, a nawet bankructwa przedsiębiorstwa. Systematycznie sporządzana analiza finansowa jest skutecznym narzędziem controllingu. Na jej podstawie wykrywa się odchylenia wielkości finansowych od planów, wykrywa się ich przyczyny oraz wprowadza korekty mające na celu poprawę wyników w przyszłości.

W związku z powyższym opracowaliśmy dla Państwa zestaw wskaźników umożliwiających przeprowadzenie analizy finansowej w oparciu o dane planowane i wykonane dostępne w Hurtowni Danych Aplikacji Eureca.

Zobacz nagranie webinarium na ten temat:

Opracowana „Paczka” składa się z następujących elementów:

1. Sprawozdań finansowych zgodnych z Ustawą o Rachunkowości, stanowiących  źródło do przeprowadzenia analizy finansowej:

 • Bilans;
 • Rachunek Zysków i Strat (w układzie kalkulacyjnym i porównawczym);
 • Rachunek Przepływów Pieniężnych (sporządzany metodą pośrednią i bezpośrednią).

2. Blisko 100 wskaźników/metod oceny przedsiębiorstwa, które zostały podzielone na następujące grupy:

 • badanie struktury kapitałowo-majątkowej – wskaźniki umożliwiają ocenę struktury kapitałowo-majątkowej przedsiębiorstwa;
 • wskaźniki płynności – wskaźniki umożliwiają analizę płynności finansowej przedsiębiorstwa, tj. jego zdolności do regulowania zobowiązań;
 • wskaźniki rentowności – odnoszą się do wyniku finansowego osiągniętego przez przedsiębiorstwo i umożliwiają ocenę rentowności;
 • wskaźniki sprawności/aktywności – pozwalają ocenić sprawność gospodarowania posiadanymi przez przedsiębiorstwo zasobami materialnymi i kapitałem intelektualnym;
 • wskaźniki wypłacalności – charakteryzują z jednej strony stopień zadłużenia przedsiębiorstwa, a z drugiej jego zdolność do spłaty zobowiązań;
 • dźwignie (finansowa, operacyjna i całkowita) – określenie ryzyka operacyjnego i finansowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • wskaźniki giełdowe – odnoszą się do spółek akcyjnych i prezentują wartość rynkową akcji i kapitału;
 • wskaźniki cash flow – wskaźniki służą do oceny przedsiębiorstwa, które są silnie powiązane z rachunkiem przepływów pieniężnych;
 • analiza DuPonta – metodą umożliwiającą w sposób syntetyczny i kompleksowy przeprowadzenie oceny zyskowności przedsiębiorstwa;
 • systemy wczesnego ostrzegania (modele predykcji bankructwa) – są to modele służące do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Ujawniają pogarszającą się sytuację ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa przez co umożliwiają podjęcie dalszych decyzji dotyczących polepszenia kondycji firmy.

3. Skoroszytów MS Excel umożliwiających wpis danych w sprawozdaniach finansowych.

4. Prezentacji graficznej analizy finansowej, w formie raportów XL-ENT oraz pulpitów managera.

Pobierz prezentację 

Zobacz ulotkę