Case study TVN SA

Grupa TVN jest wiodącą prywatną grupą medialną w Polsce. Nadaje trzynaście kanałów telewizyjnych: TVN, TVN Siedem, TVN24, TVN CNBC Biznes, TVN Meteo, TVN Turbo, TVN Style, Discovery Historia, TVN Lingua, TVN Med, Telezakupy Mango, ITVN, NTL

Grupa TVN jest też właścicielem Onet.pl, który jest największym i najczęściej odwiedzanym portalem internetowym w Polsce.
TVN S.A. jest też kolejną obok CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o spółką z rynku medialnego, w której podejmowanie decyzji jest wspierane przez system EURECA – autorskie rozwiązanie firmy Controlling Systems.

Przed wdrożeniem. 

Zanim zdecydowano się na zakup systemu EURECA, do analizy danych używano, tradycyjnych narzędzi w postaci arkuszy kalkulacyjnych, oraz modułów planistycznych specjalistycznych systemów wspierających działalność telewizyjną. Biorąc pod uwagę liczbę źródeł tych danych (pochodzą one z kilku odrębnych systemów informatycznych), logikę biznesową opartą na analizie business units (tj. każdy kanał telewizyjny z grupy TVN, jak również każda wydzielona działalność internetowa, rodzi konieczność stworzenia odrębnego rachunku wyników), czy wreszcie typy tych danych (dane nt oglądalności, wartości finansowe takie jak: przychody z reklam czy koszty programowe itp.) łatwo można dojść do wniosku, że nawet rozbudowane arkusze kalkulacyjne nie były najefektywniejszym narzędziem pracy. Takie było też jedno z doświadczeń kierownictwa TVN:

Dynamiczny rozwój Grupy kapitałowej TVN oraz fakt, że  w TVN funkcjonuje kilka różnych systemów informatycznych wspierających produkcję, ramówkę, sprzedaż, finanse itd. spowodowały, że zbieranie i przetwarzanie danych na potrzeby bieżących analiz oraz w celach planistycznych było do niedawna skomplikowanym i czasochłonnym procesem, który absorbował coraz więcej uwagi zespołu zaangażowanego w tenże proces  – wspomina PIOTR KORYCKI, Dyrektor Działu Planowania i Analiz Finansowych Grupy TVN.

Mając na uwagę konieczność nieustającego poprawiania jakości oferowanego przez nasz dział wsparcia dla biznesu i kadry menedżerskiej, koniecznym stało się ograniczenie czasu i innych zasobów dedykowanych do technicznej weryfikacji i obróbki danych oraz przeniesienie ich do aktywności w większym stopniu wspierających dynamiczny rozwój Grupy. Oczywistym priorytetem było też zachowanie jakości analiz, trafności oraz terminowości przygotowywanych przez nas prognoz finansowych, stosownie do rosnących wymagań stawianych nam wewnętrznie jak również przez bliższe i dalsze otoczenie Grupy TVN.

Po dokładnym przeanalizowaniu potrzeb, rozpoczęty został proces poszukiwania dostawcy, który przedstawiłby rozwiązanie informatyczne stosowne do wysokich standardów obowiązujących w Grupie TVN.  Analizując różne oferty, doszliśmy do wniosku że najlepiej temu oczekiwaniu sprosta system EURECA, produkowany przez wrocławską firmę Controlling Systems – kontynuuje RAFAŁ CHOJNACKI, Kontroler Biznesowy TVN.

EURECA w TVN: Cele wdrożenia i zakres funkcjonalny

Jednym z najważniejszych celów implementacji systemu EURECA w TVN było ujednolicenie procesu budżetowania oraz ułatwienie bieżącej kontroli realizacji budżetów. Miało to służyć wyeliminowaniu agregowania dużej ilości arkuszy kalkulacyjnych, generowanych przez biznes w trakcie procesu budżetowania – opowiada Małgorzata Lech – Kierownik projektu po stronie Controlling Systems.

Ponadto, naszym zadaniem było przygotowanie spójnej bazy pod spójny system raportowania w przedsiębiorstwie: niezależnie od różnych źródeł informacji, zarówno z systemów transakcyjnych, jak i ze źródeł zewnętrznych. Zatem musieliśmy stworzyć narzędzie, które pozwoli zebrać w jednym miejscu – własnej hurtowni danych – wszystkie istotne informacje  – kontynuuje Małgorzata Lech z Controlling Systems.

Po fazie analizy przedwdrożeniowej obejmującej określenie sytuacji obecnej, a następnie wspólnym opracowaniu docelowego modelu nowego systemu, rozpoczęła się budowa Hurtowni danych – integralnego i niezbędnego elementu systemu EURECA. W ramach tego zadania stworzono mechanizmy pozwalające na pobieranie informacji z systemów źródłowych oraz określenie i wbudowanie elementów pozwalających na stworzenie spójnej macierzy danych operacyjnych i finansowych.

W kolejnych fazach przygotowane zostały poszczególne struktury budżetowe wraz ze wzorami pobierającymi w sposób automatyczny dane o wykonaniu. Małgorzata Lech z Controlling Systems podkreśla iż wdrożenie budżetowania zostało przeprowadzone przez TVN praktycznie samodzielnie.

Na dziś, budżetowanie i prognozowanie przy wsparciu systemu EURECA odbywa się na poziomie spółki TVN S.A. Docelowo system wspierać będzie planowanie na poziomie Grupy Kapitałowej TVN S.A.  W tym celu zostały zaprojektowane (i są obecnie budowane) struktury umożliwiające dokonanie konsolidacji finansowej.

System EURECA ma o wiele szerszy potencjał, który pozwoli w przyszłości wesprzeć na poziomie operacyjnym proces planowania, kontroli budżetowej w zakresie: przychodów ze sprzedaży czasu antenowego, kosztów programowych, analizy rentowności, budżetowania inwestycji.
System może wspierać kierownictwo TVN zarówno w wymiarze czysto finansowym, jak też od strony biznesowej tj. oprócz danych finansowych analizowany może być np. stan posiadanych zasobów programowych, takich jak: filmy, seriale, programy produkcji własnej, które mogą być wyemitowane przez kanały Grupy TVN.

Korzyści z wdrożenia systemu EURECA

Przede wszystkim, poprawa komfortu pracy –  nie ma już potrzeby generowania kolejnych wariantów arkuszy kalkulacyjnych i ich konsolidowania. Jednakże funkcjonalność Excel-a jest nadal wykorzystywana na etapie pozyskiwania oraz przekazywanych danych od i do właścicieli budżetowych, a także dokonywania części szacunków prognostycznych przez Dział Planowania i Analiz Finansowych. Oczywiście, podobnie jak w przypadku pozostałych wdrożeń tego typu, część użytkowników,  z racji swojej roli w organizacji pracuje także bezpośrednio na aplikacji.

Spółka jest obecnie na etapie, w którym zamierza intensywniej włączyć  w proces planowania z użyciem systemu EURECA departamenty niefinansowe.

Jesteśmy w trakcie budowy opartego bezpośrednio na EURECE, spójnego systemu raportowania na poziomie  kanału, Spółki, Grupy Kapitałowej TVN; równolegle opracowujemy i wdrażamy proste raporty służące kontroli budżetowej na poziomie szefów działów, które będą dostępne on-line docelowo w każdym obszarze Spółki. Dodatkowo, planowane jest rozszerzenie roli Eureki jako klasycznego systemu transakcyjnego o funkcjonalność z zakresu business intelligence i MIS . Cel, jaki chcemy osiągnąć dzięki zastosowaniu systemu EURECA, to zwiększenie szybkość obiegu informacji i ułatwienie dostępu do spójnej informacji wspomagającej kontrolę budżetową — podkreśla PIOTR KORYCKI, Dyrektor Działu Planowania i Analiz Finansowych Grupy TVN